wersja do druku
powrót do strony głównej
DataTemat
26-07-2006Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na Modernizację drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
07-05-2008Podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
04-11-2009Złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek projektu pn. Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
29-06-2010Została wydana przez Starostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
05-07-2010Ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych na Modernizację drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
09-07-2010Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1312/382/III/2010 zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania
02-08-2010Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na Modernizację drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”.
Wybrano konsorcjum firm:
1. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z .o.o., ul. Miedziana 5, 40 – 321 Katowice
2. JKM Sp. z o.o., ul. Wolności 276, 41 – 500 Będzin

11-08-2010Podpisano umowę z konsorcjum firm:
1.Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z .o.o., ul. Miedziana 5, 40 – 321 Katowice
2.JKM Sp. z o.o., ul. Wolności 276, 41 – 500 Będzin na wykonanie Modernizacji drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
11-08-2010Podpisano umowę z firmą PROKOM Molicka Beata ul. Spółdzielcza 2, 41 – 200 Sosnowiec na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
29-09-2010Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 29.09.2010 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-060/09-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”
powrót do strony głównej admin