wersja do druku
powrót do strony głównej
Temat
Dnia 11.08.2010 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” zgodnie z protokołem przekazania placu budowy.
W okresie 11.08.2010 r. – 30.09.2010 r. wykonano roboty polegające m.in. na: demontażu i montażu nowego słupa linii napowietrznej; ułożeniu kanalizacji deszczowej – studnia rewizyjna; wykonano studzienki deszczowe śr. 500, kanały z rur PVC (śr. 200, śr. 250, śr. 315, śr. 400); dokonano wycinki drzew wraz z karczowaniem pni; wykonano roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu nawierzchni bitumicznej, podbudowy bitumicznej gr. 7 cm, podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 18 cm; dokonano zagęszczenia nasypów oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża; zabezpieczono sieć wodociągową (śr. 160, śr. 140); wykonano podbudowę dla zatoki autobusowej, chodników, wjazdów, poszerzeń jezdni; ułożono krawężniki i obrzeża na ławie betonowej.
W okresie 01.10.2010 r. – 30.11.2010 r. wykonano roboty z zakresu robót rozbiórkowych w ramach, których wykonano m.in: rozebranie nawierzchni i podbudowy bitumicznej, nawierzchni z kostki betonowej, podbudowy z kruszywa kamiennego; profilowanie i zagęszczanie podłoża; zabezpieczenie kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych; zabezpieczenie sieci wodociągowej; podbudowa zatoki autobusowej, podbudowa z kruszywa naturalnego, podbudowa jezdni; krawężniki betonowe układane na ławie z betonu; nawierzchnia z kostki betonowej zatoki autobusowej, nawierzchnia jezdni i poszerzeń; montaż wiaty przystankowej; roboty wykończeniowe. Ponadto w ramach promocji Projektu zamontowano dwie tablice informacyjno – pamiątkowe oraz wykonano baner informacyjno - pamiątkowy.
W okresie 01.12.2010 r. – 28.02.2011 r. wykonano roboty polegające m.in. na: wykonaniu studni rewizyjnych (śr. 1000, 1200), wykonaniu studzienki ściekowej o śr. 500 mm, ułożeniu kanałów z rur PVC (śr. 200, śr. 250, śr. 315, śr. 400), wywierceniu otworów w rurach techniką diamentową, uszczelniono otwory w studniach; dokonano zagęszczenia nasypów oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża; wykonano podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa łamanego, wykonano krawężniki betonowe i obrzeża betonowe układane na ławie z betonu, wykonano nawierzchnię chodnika wjazdów z kostki betonowej; ułożono nawierzchnię jezdni i poszerzeń.
W okresie od 01.03.2011 r. – 31.03.2011 r. wykonano roboty z zakresu nawierzchni jezdni i poszerzeń w ramach, których wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Ponadto w ramach promocji Projektu wykonano plakaty oraz ulotki informacyjne.
W okresie od 01.04.2011 r. – 29.04.2011 r. wykonano roboty, których zakres obejmował m.in.: ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej, wykonanie podbudowy jezdni oraz poszerzeń; wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni.
W okresie od 01.05.2011 r. – 31.05.2011 r. wykonano roboty polegające m.in. na: wykonaniu studzienek ściekowych (śr. 500 mm) oraz kanałów rurowych o śr. 200 mm; zagęszczeniu nasypów; wykonaniu podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni dla zatok autobusowych chodników oraz jezdni.

wiecej
powrót do strony głównej admin