wersja do druku
powrót do strony głównej
DataTemat
25-10-2004Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
07-05-2008Podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
04-06-2008Złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek projektu pn. Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
31-03-2010Została wydana przez Starostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi realizowanej w ramach inwestycji pn.: Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
19-04-2010Ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych na Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów
24-06-2010Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”. Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 52d, 40 – 301 Katowice
09-07-2010Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1727/392/III/2010 zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania
09-08-2010Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 52d, 40 – 301 Katowice na wykonanie Remontu drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
09-08-2010Podpisano umowę z firmą PROKOM Molicka Beata ul. Spółdzielcza 2, 41 – 200 Sosnowiec na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
07-09-2010Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 07.09.2010 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-120/08-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”
powrót do strony głównej admin