wersja do druku
powrót do strony głównej
Temat
Dnia 11.08.2010 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” zgodnie z protokołem przekazania placu budowy.
W okresie 11.08.2010 r. – 31.10.2010 r. wykonano roboty polegające m.in. na rozebraniu: krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych, chodników z płyt betonowych; wyprofilowano i zagęszczono podłoże; wykonano podbudowę chodników o gr. 15 cm; ułożono krawężniki i obrzeża betonowe na ławie betonowej oraz nawierzchnię chodników i wjazdów do posesji z kostki betonowej. Ponadto w ramach promocji Projektu zamontowano dwie tablice informacyjno – pamiątkowe oraz wykonano baner informacyjno - pamiątkowy.
W okresie 01.11.2010 r. – 30.11.2010 r. wykonano roboty, których zakres obejmował: rozebranie krawężników, ław pod krawężniki oraz chodników z płyt betonowych, podbudowy chodników i wjazdów do posesji; frezowanie nawierzchni bitumicznej; demontaż studzienek ściekowych; wykonanie podbudowy dla zatok autobusowych i chodników; ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej; ułożenie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej; wykonanie studzienek ściekowych  500 mm oraz przyłącza wodociągowego z rur PVC.
W okresie 03-01-2011 r. – 28-02-2011 r. wykonano roboty polegające m.in. na: rozebraniu chodników z płyt betonowych oraz podbudowy z kruszywa; wyprofilowano i zagęszczono podłoże, wykonano koryta mechanicznie, wykonano podbudowę chodników o gr. 15 cm; ułożono krawężniki i obrzeża betonowe na ławie betonowej oraz nawierzchnię chodników i zatok autobusowych.
W okresie 01.03.2011 r. – 31.03.2011 r. wykonano roboty, których zakres obejmował m.in.: rozebranie krawężników, ław pod krawężniki, obrzeży trawnikowych oraz chodników z płyt betonowych, podbudowy chodników i wjazdów do posesji; demontaż studzienek ściekowych, wykonanie studzienek ściekowych  500 mm, przyłącza wodociągowego z rur PVC oraz wykonanie regulacji pionowej studzienek, podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej; wykonanie podbudowy dla zatok autobusowych, chodników oraz wjazdów do posesji; ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej; ułożenie nawierzchni chodników i wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej.
W okresie 01.04.2011 r. – 28.04.2011 r. wykonano roboty, których zakres obejmował m.in.: rozebranie chodników z płyt betonowych oraz frezowanie nawierzchni; zagęszczenie oraz profilowanie podłoża; wykonanie podbudowy chodników, ułożenie obrzeży betonowych oraz nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej.
W okresie 29.04.2011 r. – 26.05.2011 r. wykonano roboty polegające m.in. na: rozebraniu krawężników, ław pod krawężniki, obrzeży trawnikowych, chodników z płyt betonowych, nawierzchni z kostki betonowej oraz rozebraniu nawierzchni jezdni; wykonaniu podbudowy zatok autobusowych, chodnika oraz wjazdów do posesji; ułożeniu krawężników na ławie betonowej, obrzeży betonowych, nawierzchni chodnika, wjazdów do posesji oraz zatok autobusowych, ułożenie nawierzchni jezdni; wykonaniu studzienek ściekowych oraz przyłącza wodociągowego; wykonaniu robót wykończeniowych polegających m.in. na humusowaniu z obsianiem oraz plantowaniu skarp; wprowadzono docelową organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome nawierzchni jezdni).
W dniu 17 czerwca 2011 r. Komisja dokonała odbioru końcowego robót wykonanych dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej 5909S, ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
powrót do strony głównej admin