wersja do druku
powrót do strony głównej
DataTemat
16-11-2010Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej 5926S ul. Patriotów i Bohaterów Westerplatte w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów”
23-05-2011Wydanie przez Starostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego decyzji nr 101/Bi/2011 o pozwoleniu na przebudowę drogi powiatowej 5926S ul. Patriotów w Bieruniu z zastosowaniem cichych asfaltów
16-06-2011Podpisanie umowy na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu
22-07-2011Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosku projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
18-08-2011Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych dla projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu
13-09-2011Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2434/77/IV/2011 zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania
21-09-2011Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na Modernizację ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o. o. ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice
27-09-2011Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 27 września 2011 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-004/11-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”
07-10-2011Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ARCUS 2 Hoszowski Tadeusz ul. Józefowska 84/69, 40 – 145 Katowice na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu
07-10-2011Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o. o. ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu
30-01-2012Podpisanie umowy z Firmą GŁOŚNY Marian Głośny ul. Przyjaciół 16, 43-190 Mikołów na wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu
powrót do strony głównej admin