wersja do druku
powrót do strony głównej
DataTemat
08-11-2010Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby odbudowy mostu drogowego nad rzeką Gostynią zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 4137S, ul. Krupniczej w Bieruniu
08-06-201108Wydanie przez Starostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego decyzji nr 117/Bi/2011 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Odbudowa mostu drogowego nad rzeką Gostynią zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 4137S ul. Krupniczej
09-06-2011Podpisanie umowy na Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: Odbudowa mostu drogowego nad rzeką Gostynią zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 4137S, ul. Krupniczej w Bieruniu
22-07-2011Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosku projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
18-08-2011Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych dla projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu
13-09-2011Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2434/77/IV/2011 zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania
23-09-2011Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na Odbudowę mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu. Wybrano ofertę firmy: Mosty Chrzanów Sp. z o. o. ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów
27-09-2011Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 27 września 2011 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-002/11-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”
29-09-2011Podpisanie umowy z Firmą Mosty Chrzanów Sp. z o. o. ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu
29-09-2011Podpisanie umowy z firmą PIECHBUD Józef Piechula ul. Wieżowa 34, 43-173 Łaziska Górne na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu
14-12-2011Podpisanie umowy z Firmą GŁOŚNY Marian Głośny ul. Przyjaciół 16, 43-190 Mikołów na wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu
powrót do strony głównej admin